Vilkår

Træneriet

VILKÅR FOR TRÆNINGSFORLØB 
 • Booking er bindende for ALLE træningsforløb
  (Bootcamps, personlig træning, kostvejledning og træningsprogramlægning):
  Din booking er bindende! Efter tilmelding og 1 rate, er din tilmelding bindende og der er ikke mulighed for at få refunderet pengene. Dette gælder også selvom at betalingen først falder til senere og det er ratebetaling, dvs. at det samlede beløb betales under alle omstændigheder. Det er dog muligt at sælge eller videregive din plads til en anden, hvilket du selv står for. Ved Women Warriors skal pladsen sælges til en kvinde som passer ind i niveau. Ved POWER-camp skal pladsen sælges til en mand. 
   
 • Afbud på bootcamps:
  Hvis din tilknyttede personlige træner er forhindret i dagens undervisning på bootcamp, vil én anden personlig træner være stand-in eller der vil blive fundet en ny dag og tid for undervisning.

  Er du forhindret i at deltage til én eller flere træninger, pga. ferie, sygdom eller andet, tilbydes der ikke rabat eller afslag i prisen, og det er heller ikke en mulighed at deltage på et andet hold. Udeblivelse fra en gruppetræning kan ikke erstattes af personlig træning. 

 • Afbud ved personlig træning, duo forløb + kostvejledling eller træningsplanlægning:
  Har du behov for at melde afbud pga. sygdom, eller ønsker du at flytte en tid, skal dette ske senest 24 timer før den enkelte time begynder, ellers vil din træningstime gå tabt selvom du ikke møder op.
  Afbud til en personlig træningstime skal ske 24 timer inden aftalt tid og altid pr. telefon eller messenger.
  Duo træning vil kun blive gennemført ved at begge deltagere møder op, medmindre andet er aftalt.Træningerne kan ikke splittes enkeltvis.
  Hvis din træner melder afbud vil din træning blive flyttet til en anden dag.
 • Betaling:
  Ved oprettelse af forløb betaler du enten forud for hele aftaleperioden eller betalingen deles op i rater. Du er ansvarlig for at betaling sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af kontrakten. Du giver ved accept af forløb dit samtykke til at Katrina Sommer opbevarer stamoplysninger. Såfremt kontrakten misligholdes ved eksempelvis manglende betaling, forbeholder Katrina Sommer sig retten til at videregive dine personlige oplysninger til tredje part.
 • For sen betaling:
  Betales den løbende ydelse ikke til den aftalte tid, udsendes en rykkerskrivelse til dig og der opkræves et rykkergebyr efter gældende takst pt. kr. 100,00. Hvis du ikke betaler senest 8 dage efter den angivne forfaldsdato, pålægges 2,5 % renter pr løbende mdr. på næste rykker indtil alle forfaldende ydelser for den resterende del af perioden er indbetalt. Dit forløb bliver sat i stå indtil hele restancen er udlignet. Ændringer i persondata som f.eks navn, adresse og e-mail bedes du venligst oplyse til Katrina Sommer. 
 • Rettigheder:
  Alle rettigheder til udleveret materiale på bootcamps, workshops samt digitale produkter tilhører Katrina Sommer, og kan ikke eftertrykkes eller kopieres uden samtykke.

 • Betingelser for personlig træning og bootcamp
  Al træning sker på eget ansvar. Du er som deltagere selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Træneriet. Træneriet og dens personlige trænere tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller undladelser. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.Handels- og Medlembetingelser i Træneriet 

KØB AF MEDLEMSKAB er kun for nuværende / tidligere klienter som har haft personlig træning/DUO træning eller deltagere på bootcamp i Træneriet
Efter du har købt dit medlemskab online, kan du afhente din nøglebrik i Træneriet følgende mandag eller onsdag i tidsrummet 19.15 – 19.30.


§1. Medlemskabet: Et medlemskab er personligt og må IKKE benyttes af andre end medlemmet eller overdrages til andre. Træning uden medlemskab sidestilles med butikstyveri og anmeldes. I tvivlstilfælde kan Træneriet forlange at se legitimation. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, email, telefonnummer, bankkonto skal meddeles til Træneriet.

§2. Nøglebrik: Nøglebrik skal indlæses ved døren for at få adgang til centret. Mister eller beskadiger man sin nøglebrik, skal der laves en ny mod betaling af gældende pris for nøglebrik på 200,-

§3. Varighed/Betaling: Der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af én af parterne i henhold til §4. Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

§4. Opsigelse: Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode. Opsigelsesfrist for rate betaling for medlemskab er løbende måned + en måned.
Dit årlige medlemsskab betales 1 gang årligt og fornyes automatisk. Opsigelsesfrist for årligt medlemsskab skal ske senest 30 dage før udløb af aftalte periode.
Opsigelse kan kun ske ved personlig henvendelse i Træneriet mandag eller onsdag i tidsrummet 19.15 – 19.30. Der underskrives med navn og dato, og der udleveres en kvittering på opsigelsen. Denne er gyldig dokumentation for opsigelse, når Træneriet (Katrina eller Thomas) har kvitteret for modtagelsen. Medlemmet må ikke selv standse betalingen i banken. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt/ændret, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse/ændring.


§5. Betaling: Ved oprettelse af et kontant medlemskab forudbetales for den samlede pris for aftaleperiode. Ved rate betaling for medlemskab, bliver ydelsen trukket d. 1 i hver måned. Det er medlemmets eget ansvar at sikre, at aftalen er korrekt tilmeldt. Når betalingen har fundet sted, kan pengene ikke refunderes
For sen betaling: Betales den løbende ydelse ikke til den aftalte tid, udstedes et rykkerbrev til medlemmet og desuden opkræves et rykkergebyr efter gældende takst.

§6. Bero: I tilfælde af sygdom eller ferie er det muligt at sætte medlemskab i bero. Bero koster 50,- pr md i den valgte periode. Foretagelse af bero skal ske ved at skrive en mail til traeneriet@gmail.com og skal ske senest 14 dage før den sidste hverdag i måneden. Ved bero er det pr mdr. fra d. 1. Det vil sige at du ikke kan træne i de måneder du vælger at sætte dit medlemskab i bero. Kontante/ forudbetalte medlemskaber kan ikke berosættes. Bero perioden er altid pr mdr.

§7. Umyndige medlemmer: Er en person under 10 år kan der ikke tegnes medlemskab i Træneriet. Er en person under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun opnås, hvis en forældre eller værge tegner et medlemskab for personen for værgens regning. Dette skal gøres ved personligt fremmøde eller ved at underskrive et forældresamtykke. Unge mellem 10 år og 14 år er altid ifølge med voksen ved træning i fitness.


Børn og ansvar: Medbringer man børn i Træneriet, er dette på eget ansvar. Her henvises almen omtanke for medbragte børn og Træneriets andre brugere. Børn må ikke færdes på egen hånd og SKAL opholde sig i hyggestuen, mens mor og far træner.

§8. Helbredstilstand og personskade: Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarligt for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Træneriet. Er du i tvivl om eventuelle risici, bør du få foretaget et dybdegående sundhedstjek hos en læge inden opstart.
Træneriet tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem, som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

§9. Værdigenstande: Værdigenstande er medlemmet eget ansvar, idet Træneriet ikke garanterer for tab pga. tyveri eller tingskade.

§10. Ordensregler: Under træning skal der altid anvendes beklædning og sko, der er beregnet til indendørs træning. Efter brug af træningsmaskinerne skal disse aftørres. Udstyr og faciliteter skal ryddes op efter brug. Husets øvrige regler skal overholdes.

§11. Udelukkelse af medlem: Træneriet kan til enhver tid uden angivelse af grund – afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger, dog ikke oprettelsesgebyr. I grove tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, som f.eks. chikane, hærværk, mangel på respekt for oprydning/rengøring eller udlån af nøglebrik, sker der ikke tilbagebetaling af nogen art.

§12.Ophavsret: Træneriet har ophavsret på alt udleveret materiale via facebook, dagens program og individuelle programmer. Ved offentliggørelse eller videregivelse af udleveret materiale opsiges kontrakten omgående, og der tages stilling til om der skal foretages yderligere.

§13. Fortrydelsesret: For køb af medlemskaber på internettet har du 14 dages fortrydelsesret, fra den dag medlemskabet er købt. For at gøre brug af fortrydelsesretten skal du henvende dig i Træneriet.

§14. Ændring af medlemsbetingelser: Træneriet forbeholder sig ret til at foretage prisændringer. Ændringer meddeles ved opslag i centeret senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft.

§15. Kriterier for abonnementstræk: Før et træk via betalingskort kan forekomme, skal kortoplysninger stemme overens med PBS/DIBS kortdatabase. Betalingskortet skal være aktivt og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Betalingskortet som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via Internettet. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte. Overholdes dette ikke kan Træneriet uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet.

§16 Kvittering
Kvitteringen for købet sendes til den indtastede e-mail adresse. Kunden er selv ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte.

§17 Selv træning: Der vil være x antal timer om ugen hvor selvtræning ikke vil være muligt grundet dobbelt bootcamp hold, teambulingsdage, personale dage osv. Selv træning kan kun forgå i den sal som ikke benyttes til bootcamp. Tag hensyn til de personlige trænere og klienter som er i Træneriet. Efterlad en kommentar

Din kommentar skal godkendes før den bliver synlig